Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan en Codiplan zorgen voor kwaliteit in de primaire productie en toegang tot internationale markten

18.06.2021

Ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingen van Codiplan en Vegaplan en de eerste fysieke bijeenkomst van de leden sinds begin van de pandemie, presenteerden Vegaplan en Codiplan op dinsdag 15 juni de laatste ontwikkelingen van hun kwaliteitsstandaarden.

Marie-Ghislaine Decoster-Paris, , voorzitter van Codiplan, geeft in haar welkomswoord aan verheugd te zijn dat wegens de gunstige evolutie van de Corona-cijfers, fysieke ontmoetingen weer mogelijk zijn, weliswaar met in acht name van de geldende regels.

Ze herinnert de aanwezigen aan de bestaansreden van Codiplan. Landbouwers maken deel uit van een keten, en staan zelfs aan de basis ervan. Weten welke regels moeten worden nageleefd, hoe, met welk doel, op wiens verzoek, is een van de eerste voordelen van certificering voor de landbouwers en de veehouders. De gepersonaliseerde checklijsten die kunnen worden gegenereerd via Codiplan en Vegaplan, zijn zeer nuttige hulpmiddelen. Uit de statistieken van het FAVV blijkt bovendien dat gecertificeerde landbouwers zich over het algemeen veel beter aan de regelgeving houden.

Daarnaast is het zich continu aanpassen aan veranderingen en wisselende omstandigheden, en het zoeken naar oplossingen een gegeven dat als een rode draad door de werking van Codiplan en Vegaplan loopt. Mevrouw Decoster illustreert dat aan de hand van 3 voorbeelden.

Eerste voorbeeld is de impact van Covid op de certificatie. Wegens de lock-down konden tijdelijk (maart tot mei) geen audits meer uitgevoerd worden. Door maandelijks de certificaten die zouden komen te vervallen, fictief met 1 maand te verlengen, werd vermeden dat de autocontrolestatus van de landbouwers zou opgeschort worden, waardoor de bonus op de jaarlijkse FAVV heffing zou verloren gegaan zijn.

Tweede voorbeeld is de samenwerking tussen Codiplan en Belpork, waarbij de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus werden samengevoegd tot een nieuw systeem, dat ondertussen omgedoopt werd tot het “BePork kwaliteitssysteem”. Het resultaat is een integraal kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op alle schakels van de varkenskolom, dat als basis kan dienen waarop andere kwaliteitssystemen kunnen verder bouwen.

Laatste voorbeeld betreft het dierenwelzijn. Sinds de regionalisering van de bevoegdheid voor dierenwelzijn, was Codiplan verplicht de wettelijke dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids te schrappen. Er werd daarom beslist om een nieuw lastenboek samen te stellen, dat enkel de wettelijke dierenwelzijnsnormen zou bevatten. Ondertussen werd dit lastenboek de “Codiplan Animal Welfare” (of kortweg CAW) gedoopt, en werden de hoofdstukken rund, varken en vleeskalveren goedgekeurd door de bevoegde diensten voor dierenwelzijn van de gewesten. Pluimvee en kleine herkauwers zullen dit jaar volgen. Dankzij deze CAW bestaat er een naslagwerk voor de veehouders, waarin alle wettelijke dierenwelzijnsnormen - én de interpretatie ervan de bevoegde diensten - zijn opgenomen, en waartegen men zich zal kunnen laten certificeren. Voor velen is het immers al lang niet meer duidelijk wat nu wettelijke en wat bovenwettelijk is. Met onze CAW wordt deze dualiteit uit de wereld geholpen. "

De pas verkozen nieuwe voorzitter van Vegaplan Steven DE CUYPER, directeur agro bij Agristo nv, benadrukte het belang van Vegaplan voor industrie en handel. “Voor ons als exportland moet Vegaplan voldoende bekend en vertrouwd zijn in het buitenland en bij internationale klanten. Dit is dankzij diverse uitwisselbaarheidsakkoorden en benchmarking met buitenlandse systemen goed gelukt. Omwille van continu evoluerende maatschappelijke verwachtingen en klanten die zich wensen te differentiëren, blijft dit echter een voortdurende oefening.” Een recente uitdaging is de Franse ‘EGalim’ wet voor evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Deze wet bepaalt dat vanaf volgend jaar de samenstelling van maaltijden in collectieve catering voor 50 % van duurzame oorsprong moet zijn. Vermits Frankrijk een belangrijke afzetmarkt is voor industriegroenten en aardappelen, had dit uiteraard een groot effect op Belgische producenten. Met de nieuwe module VegaplanFR zijn wij er gelukkig snel in geslaagd om een oplossing te vinden voor deze exportmarkt. Deze nieuwe module ging op 15 juni officieel van start.

De voorzitter situeerde de Vegaplan Standaard ook binnen het kader van duurzame ontwikkeling en schetste het maatschappelijk belang van de kwaliteitsstandaard. “In 2014 werd de Vegaplan Standaard, toen nog IKKB Standaard, uitgebreid met het luik Geïntegreerde gewasbescherming (of IPM). Vermits IPM in de Green Deal benoemd wordt als één van de instrumenten om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te reduceren, biedt de Vegaplan Standaard nu reeds een bruikbare tool aan de Belgische landbouw om dit te realiseren. Ruimer gezien leveren de landbouwers die volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd werden, een belangrijke bijdrage aan de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties bijdraagt. Van de 17 doelstellingen worden er 8 afgedekt met de niveau 1 en 2 eisen. Wanneer ook de niveau 3 eisen in rekening worden gebracht, stijgt het aantal naar 12 doelstellingen. Uiteraard zijn niet alle SDG’s relevant in de context van de primaire plantaardige productie, maar de studie geeft ons een aanwijzing waar er potentieel is voor verdere ontwikkeling en waar bijkomende bijdrages aan duurzame ontwikkeling kunnen worden voorzien.

In het slotwoord benadrukte Mr Jean-Pierre Servotte van het kabinet van minister van landbouw David Clarinval het belang van de autocontrole met de door het FAVV gevalideerde sectorgidsen, en de hieraan gekoppelde private lastenboeken. Deze inspanningen en certificatie scheppen vertrouwen en geloofwaardigheid op de internationale markten.

De gezamenlijk ondernomen actie rond VegaplanFR om de Franse markt te vrijwaren is hiervan een mooi voorbeeld. Het belang van nauwe samenwerking – politiek, landbouwers en belangenorganisaties samen – werd hiermee aangetoond.

De Belgische context, met zijn verschillende niveaus van wetgeving - regionaal, federaal en Europees - vergemakkelijkt echter niet altijd de verdediging van onze Belgische producten op de internationale markt. De regionalisering van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, vergt extra werk, niet alleen voor de certificering, maar kan ook leiden tot commerciële moeilijkheden, of zelfs tot een moeilijk begrip van de consument.

De voortdurend nieuwe verwachtingen van de consument en de maatschappij beïnvloeden de vereisten van de handel en distributie en vervolgens ook de kwaliteitssystemen. Uit de laatste 20 jaar is gebleken dat bovenwettelijke eisen die initieel ingevoerd worden door de distributieketen, in de loop van enkele jaren hun weg vinden naar de wetgeving. Een drijfveer hiervoor is het feit dat deze eisen na verloop van tijd nageleefd worden door een belangrijk deel van de operatoren; ze maken deel uit van een gemeenschappelijke basis. Er moet echter over worden gewaakt dat dit niet leidt tot een opbod van verstrengingen. Het is belangrijk te onthouden dat niet iedere consument zich immers steeds de duurdere producten met labels kan permitteren. De primaire rol van de landbouw moet een duurzame, betaalbare voedselproductie voor iedereen blijven.
 

Contact:  

Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

Codiplan vzw Tom De Winter at tom.de.winter@codiplan.be

Nieuws archief