Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

IPM

Een antwoord op de verwachtingen van de Gewestelijke overheden betreffende geïntegreerde bestrijding

In het kader van een Europese regelgeving (2009/128/EG) leggen de Gewestelijke overheden het naleven van een reeks maatregelen voor een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op. Daarmee willen zij de risico’s en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en op het milieu reduceren door het stimuleren van het gebruik van geïntegreerde bestrijdingstechnieken (IPM) tegen plagen en van alternatieve technieken zoals niet-chemische middelen in plaats van pesticiden.

Geïntegreerde bestrijding komt neer op het respecteren 8 grote principes :

  1. De voorkoming en/of vernietiging van schadelijke organismen moet worden verwezenlijkt (gewasrotatie, adequate teelltechnieken).
  2. Schadelijke organismen moeten worden gemonitord.
  3. De behandeling van schadelijke organismen rekening worden gehouden met voor de regio, specifieke gebieden, gewassen en bijzondere klimatologische omstandigheden vastgestelde drempelwaarden.
  4. Duurzame biologische, fysische, en andere niet-chemische methoden verdienen de voorkeur boven chemische methoden.
  5. De gebruikte pesticiden moeten zo doelgericht mogelijk zijn.
  6. Het gebruik van de pesticiden en andere vormen moet beperkt blijven tot het noodzakelijk niveau.
  7. De beschikbare strategieën ter voorkoming van resistentie moeten worden uitgevoerd.
  8. Een oordeel vormen over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

 
Een paar van deze maatregelen kwamen al voor in de IKKB Standaard. De ontbrekende maatregelen werden in de Vegaplan Standaard opgenomen, om aan de verwachtingen van de gewestelijke overheden te beantwoorden en om een bijkomende controle van deze overheden bij de landbouwers te vermijden.