Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Equivalentie met G-040

Op 7 juni 2021 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 4.1 dd 14.05.2021) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie v5.0 dd 29.09.2020 (module A ‘Plantaardige productie’ en B ‘Ruwvoeder’ – versie 4.0 dd 29.09.2020), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn.

De Sectorgids G-040 bestaat uit een algemeen deel, aangevuld met modules A, B, C en D. Zowel het algemeen deel alsook de modules hebben een versienummer dat niet noodzakelijk steeds hetzelfde is. Het versienummer van het algemeen deel is steeds eveneens het globaal versienummer van de sectorgids (dat vb ook op certificaten weergegeven wordt).

Bij updates van de modules A en B van de sectorgids G-040 komt het versienummer van de equivalente Vegaplan Standaard steeds overeen met het versienummer van deze modules A en B. Wijzigingen in andere modules van de Sectorgids (module C “dierlijke productie” en module D “niet eetbare tuinbouwproductie”) hebben echter een verhoging van het versienummer van het algemeen deel van de Sectorgids tot gevolg. Hierdoor kan het zijn dat de versienummers van (het algemeen deel van) de Sectorgids G-040 en de Vegaplan Standaard zoals ze op de certificaten worden afgedrukt, niet gelijk zijn.

Een apart certificaat voor de Sectorgids – waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen – is dus niet nodig.

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet [1] de landbouwer van:

  • de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage
  • de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV

Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of door het FAVV.

De landbouwer kan echter steeds kiezen om zich enkel voor de Sectorgids (modules A en/of B) zonder de Vegaplan Standaard te laten auditeren als hij dit wenst.

De checklist van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken afzonderlijk in eenzelfde document.

Hier vindt u de verbintenis van de sector en de concordantietabellen tussen de twee lastenboeken:

- Verbintenis

- Scope

- Referentiel voor de audit

- Certificeringsregelingen

- Mededeling van het FAVV en Vegaplan

 

[1] Voor zover de bepalingen uit het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV, gerespecteerd werden