Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CodiplanPlus Rund

Het CodiplanPLUS Rund lastenboek kadert in de Belbeef Standaard. 

CodiplanPLUS Rund omvat het algemeen gedeelte en het specifieke gedeelte voor de runderen van de sectorgids G-040, plus een aantal bijkomende vereisten. Deze bijkomende vereisten omvatten voornamelijk dierenwelzijnsnormen. De bijkomende voorwaarden op de checklist CodiplanPLUS Rund worden gecontroleerd tijdens de audit van de sectorgids G-040. 

Lastenboek

Het Lastenboek CodiplanPLUS betreft de voorwaarden voor de rundveehouder. 

De Belbeef Standaard geeft naast de voorwaarden voor de veehouder, ook die voor de andere schakels, zoals de veevoederleveranciers, de veetransporteurs, de slachthuizen en uitsnijderijen weer. Het CodiplanPLUS Rund lastenboek maakt dus integraal deel uit van de Belbeef Standaard. 

Dit wordt hieronder schematisch weergegeven. 

Nieuwe versie lastenboek vanaf 1/10/2018

Op 22 mei 2018 keurde de raad van bestuur de nieuwe versie van het lastenboek goed. Dit werd vervolgens gepubliceerd op 7 juli 2018. Er geldt een overgangsperiode van 3 maand, wat betekent dat de controle instellingen die veebedrijven controleren in het kader van dit lastenboek, vanaf 1/10/2018 volgens deze nieuwe versie moeten werken. 

Wat is er precies veranderd ten opzichte van de vorige versie voor veehouders? De belangrijkste aanpassing voor de veehouders, betreft de Duurzaamheidsmonitor . Deze werd ontwikkeld door de leden van Agrofront en wil een antwoord bieden aan de maatschappelijke en commerciële verwachtingen wat betreft duurzaamheid. De landbouwsector wil hiermee kunnen aantonen dat er reeds vele inspanningen door de veehouders gebeuren wat betreft duurzaamheid, maar anderzijds kan deze monitor ook een middel zijn om inspiratie te geven aan de veehouders om duurzamer te werken. Deze duurzaamheidsmonitor is raadpleegbaar op de website van Belbeef

De duurzaamheidsinitiatieven worden opgedeeld in verschillende luiken:

 • dierengezondheid (contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts, toepassen van een vaccinatieprogramma,  toepassen van het aankoopprotocol, …)
 • dierenwelzijn (klauwverzorging, schurftbestrijding, weidegang van de koeien, beperking van de perinatale sterfte, gebruik van een propere afkalfstal, beschutting tegen de zon op de weiden, …)
 • energie (het laten uitvoeren van een energiescan, gebruik van zonnepanelen, gebruik van spaarlampen, …)
 • biodiversiteit (aanwezigheid van zwaluwnesten, vleermuizen, minstens 25 % aandeel blijvend grasland in de totale ruwvoederteeltoppervlakte, toepassen van diervriendelijk maaibeheer …)
 • milieu en omgeving (verzorgde bedrijfsomgeving, milieuvriendelijke ongediertebestrijding, …)
 • diervoeder (gebruik van gecertificeerde maatschappelijk verantwoorde soja, bijproducten, eigen geproduceerd ruwvoeder, …)
 • bodem (gebruik van stalmest of gecertificeerde compost, …)
 • water (gebruik van regenwater, zuivering en hergebruik van afvalwater, …)
 • sociaal en economie (kijkboerderij, verkoop hoeveproducten via korte keten, het voeren van een door de regionale overheden erkende bedrijfseconomische boekhouding, …).

Bijna de helft van de duurzaamheidsinitiatieven komen ook voor op de duurzaamheidsmonitor van IKM. Daarom is in de Belbeef duurzaamheidsmonitor ook het nummer van het corresponderende punt uit de IKM duurzaamheidsmonitor opgenomen, zodat een veehouder die zowel melk- als vleesvee heeft makkelijk de link kan leggen tussen beide. 

Bij het doornemen van deze duurzaamheidsmonitor, kan u op een lijst van 45 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven aanduiden welke daarvan u toepast op uw bedrijf. Hou desgevallend de stavingsdocumenten die de aangeduide duurzaamheidsinitiatieven kunnen aantonen ter beschikking van de OCI die de Belbeefaudit uitvoert. U dient deze monitor slechts 1 maal per drie jaar in te vullen, naar aanleiding van de initiële of verlengingsaudit.

Tijdens de audit neemt de OCI de geverifieerde duurzaamheidsinitiatieven over in het auditrapport. De op die manier verkregen informatie zal gebruikt worden voor het inventariseren van alle inspanningen die veehouders al leveren wat duurzaamheid betreft. Zodra de resultaten van een representatief aantal veehouders verwerkt is, zal dit in een publiek beschikbaar duurzaamheidsrapport opgenomen worden. Op die manier zal proactief aan de buitenwereld kunnen aangetoond worden hoe duurzaam de rundveehouders werken.

Deze duurzaamheidsmonitor is ook verwerkt in het producentenportaal. Dit is de computertoepassing die door Belbeef ontwikkeld werd voor de aangesloten veehouders, om de labelwaardigheid van hun runderen voor de verschillende retailers te kunnen nagaan, en nadien de bestemming van de karkassen te kunnen opvolgen.

Wanneer u ter voorbereiding van de aangekondigde audit, de duurzaamheidsmonitor online invult via dit producentenportaal, heeft de OCI minder tijd nodig om deze gegevens over te nemen, zodat ook de auditkosten binnen de perken blijven.

Meer praktische info over het zelf online invullen van de duurzaamheidsmonitor, kan u vinden in de handleiding van dit producentenportaal op de Belbeefwebsite. 

Een ander belangrijk punt uit het CodiplanPLUS Rund lastenboek binnen de Belbeef Standaard betreft de Jaarlijkse registercontrole (inventaris runderen).

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet (Zie ook op de website van Belbeef via deze link ). Als bij voorbeeld een stier foutief geregistreerd staat als koe op het runderpaspoort, dan zal dit dier niet toegewezen kunnen worden aan een afnemer die enkel stieren aankoopt. 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, is de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel in het lastenboek opgenomen:  

"Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitelgegevens van zijn beslag."

De volgende procedure wordt gevolgd:

De veehouder moet minstens één keer per jaar de correctheid van de paspoorten van zijn runderen controleren. Dit kan op twee manieren: 

 • Elektronisch via de online toepassing.
  • Bij ARSIA is dit "Cerise". In deze handleiding (klik  hier  ) vindt u de te volgen procedure om uw registercontrole te melden. 
  • Bij DGZ is dit "Veeportaal". De handleiding voor het uitvoeren van de registercontrole via Veeportaal kan u terugvinden op de website van DGZ via  volgende link  . Tijdens de audit moet de veehouder de betrokken melding aan de auditor tonen. Dit kan ofwel rechtstreeks in de online toepassing ofwel via een afprint met vermelding van het meldingsnummer. 
 • Op papier. In dit geval moet de veehouder de het afgedrukte register kunnen tonen met de handgeschreven verklaring dat alle runderen gecontroleerd en indien noodzakelijk (bij vaststelling van fouten) gecorrigeerd zijn. 

Verder informeert Belbeef systematisch de OCI die het beslag gecertificeerd heeft, telkens wanneer een fout op de Sanitelgegevens opgemerkt en gecorrigeerd dient te worden. 

De OCI contacteert vervolgens de veehouder en vraagt en bijkomende registercontrole uit te voeren. De veehouders dienen vervolgens binnen de maand een schriftelijk bewijs hiervan aan te leveren. 

Dit kan opnieuw gebeuren op 2 manier:

 • Door het opsturen van een kopie van de melding in de webtoepassing met melding van het meldingsnummer

of

 • Door het bezorgen van een kopie van het register waarop de controle van de runderen duidelijk zichtbaar is. 

Veehouders die dit bewijs niet aanleveren zullen opgenomen worden in de 10% onaangekondigde controles zoals voorzien in de Belbeef Standaard. 

Hoe verloopt de audit?

Bij de CodiplanPLUS audit worden de algemene eisen en de eisen specifiek voor runderen uit de Sectorgids G-040 gecontroleerd, evenals de eisen uit het CodiplanPLUS Rund lastenboek. 

Enkel wanner de veehouder al in het bezit is van een certificaat voor de Sectorgids G-040, en tijdens de looptijd van dit certificaat dezelfde OCI ook een initiële audit uitvoert voor CodiplanPLUS Rund, moeten enkel de eisen uit het lastenboek CodiplanPLUS Rund worden geauditeerd. Dat is trouwens ook het geval bij een tussentijdse audit.

Het CodiplanPLUS Rund certificaat is geldig voor drie jaar en draagt dezelfde einddatum als het Sectorgids G-040 certificaat. 

Hoe instappen?

Als u zich wenst te laten certificeren voor CodiplanPLUS Rund kan u hiervoor een aanvraag indienen bij een door Codiplan erkende OCI (Onafhankelijke Certificering Instelling). De lijst erkende OCI's vindt u  hier  . 

We raden u aan om hiervoor de  offertetool  te gebruiken, die u toelaat een offerte te vragen bij verschillende OCI's. Mocht u al gecertificeerd zijn voor andere lastenboeken of sectorgidsen, vraag dan zeker een offerte bij de OCI waar u al klant bent, om maximaal van combi-kortingen te kunnen genieten. 

Deze aanvraag wordt definitief door het ondertekenen van 2 overeenkomsten. U sluit een overeenkomst met

 1. De OCI van uw keuze, waarmee u deze de opdracht geeft de audit voor CodiplanPLUS Rund op uw beslag uit te voeren (bijlage 4, zie verder)
 2. Met Codiplan en Belbeef, waarmee u aan ARSIA en DGZ de toestemming geeft om Belbeef en Codiplan te informeren over de gegevens betreffende de runderen van uw beslag. Om geldig te zijn moeten deze twee overeenkomsten worden getekend door de sanitair verantwoordelijke van het beslag (bijlage 5, zie verder). Indien na controle van ARSIA/DGZ zou blijken dat niet alle op de overeenkomst vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens in Sanitel, wordt de certificatieaanvraag niet aanvaard en is de overeenkomst niet geldig. Zolang er geen aanvaarde overeenkomst bestaat, en bijgevolg de rundgegevens van het beslag niet consulteerbaar zijn in de Belbeef databank, kan er geen CodiplanPLUS Rund audit worden uitgevoerd. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om te kunnen nagaan of de dieren Belbeef Standaard waardig zijn. Bij een wijziging van het beslagnummer, van de sanitair verantwoordelijke of van het vestigingsadres van de onderneming, moeten nieuwe overeenkomsten worden getekend. 

Documenten

De bijlage 5 van de certificeringsregeling moet, ingevuld en ondertekend, opgestuurd worden

·                  via e-mail naar volgende adressen :

                     o  info@codiplan.be

                     o  info@belbeef.be

·                  of per post naar het volgende adres :

                         Belbeef vzw

                         Havenlaan 86C bus 202B

                         B-1000 Brussel