Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

FAQ voor afnemers

Toon alles / Verberg alles

Hoe zijn Vegaplan en OVPG tot stand gekomen?

OVPG is het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten. OVPG vzw bestaat uit de volgende leden: Belgapom (handel in en verwerking van aardappelen), Bemefa (Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten), Synagra (graanhandelaars), Cefi Belgium (verwerking van cichorei), KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders), Fresh Trade Belgium (handel in groenten en fruit), Subel (vereniging van Belgische suikerfabrikanten), Vegebe (handel en verwerking van industriegroenten) en het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties).

In 2001 hebben de landbouworganisaties en OVPG het initiatief genomen om samen te zorgen voor een bottom-up systeem dat voedselveiligheid en –kwaliteit en milieuvereisten zou kunnen borgen. Hieruit is in 2003 de vzw Vegaplan.be ontstaan die zou instaan voor de opmaak en het onderhoud van het systeem en in 2004 verscheen de eerste IKKB Standaard die toen enkel van toepassing was op aardappelen, groenten en fruit. Het toepassingsgebied is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. In 2013, bij de zesde uitgave van de Standaard, veranderde de naam van IKKB Standaard naar Vegaplan Standaard, waarbij eisen rond duurzaamheid en geïntegreerde gewasbescherming werden opgenomen.

Wat is de Vegaplan Standaard Plantaardige Productie?

De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betref­fende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid, productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op.

De Vegaplan Standaard is van toepassing voor alle (plantaardige) teelten (excl. Niet-eetbare tuinbouwproducten/ Sierteeltproducten).

Waar kan ik de Vegaplan Standaard en haar checklist vinden?

Alle documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op de website.

Welke landbouwers hebben een Vegaplan certificaat?

Afnemers van primair product kunnen toegang vragen tot onze databank. In deze databank kan men aan de hand van het ondernemingsnummer of het vestigigingseenheidsnummer de certificatiestatus van leveranciers opzoeken.

Voor het gebruik van de databank werd een handleiding geschreven. Deze handleiding toont de verschillende raadplegingsmogelijkheden die men heeft voor wat betreft het verifiëren van de certificatiestatus van leveranciers van primaire producten, de pro-actieve verwittiging die men ontvangt bij wijziging van de certificatiestatus, enz.

Door wie wordt de Vegaplan Standaard erkend? Wanneer kan een certificaat nuttig zijn?

Bedrijven in de voederkolom met een GMP certificaat moeten een deel van hun tonnage Belgisch primair plantaardig product kunnen afdekken met een Vegaplan certificaat. Ook binnen de Nederlandse GMP+ standaard wordt de Vegaplan Standaard erkend voor de kwaliteitsgarantie van grondstoffen.

Producenten die groenten en fruit leveren onder het Flandria-kwaliteitslabel moeten gecertificeerd zijn voor de Vegaplan of de GlobalG.A.P. Standaard. Ook voor het duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh is een Vegaplan of een GlobalG.A.P. certificaat vereist.

Verder wordt het Vegaplan certificaat ook gelijkwaardig beschouwd aan Q&S in Duitsland en VVAK in Nederland. Q&S is een Duits kwaliteitslabel doorheen de hele agrovoedingsketen. Verse aardappelen, groenten en fruit met een Vegaplan certificaat kunnen naar een Duitse groothandel of retailer met een Q&S certificaat geëxporteerd worden.

In Nederland wordt het Vegaplan certificaat voor granen, industriegroenten en suikerbieten gelijkwaardig beschouwd aan het VoedselVeiligheidscertificaat Akkerbouw. Zo kunnen Belgische akkerbouwers hun gewassen aan Nederlandse verwerkende bedrijven (die het VVAK certificaat opleggen) verkopen.

Momenteel wordt Europees overleg gepleegd binnen het A-NET (Q&S, AMAG.A.P, SwissG.A.P, VVAK en Red Tractor) om de systemen beter op elkaar af te stemmen.

Wat zijn de verschillen/gelijkenissen tussen de Vegaplan Standaard en GlobalG.A.P?

De Vegaplan Standaard Plantaardige Productie en GlobalG.A.P zijn niet gebenchmarked, maar de GlobalG.A.P Belgische Nationale Technische Werkgroep verwijst in zijn nationale interpretatie van de GlobalG.A.P Standaard wel zoveel mogelijk naar de Vegaplan Standaard.

Bovendien wordt er door het Vegaplan secretariaat een vergelijking tussen beide standaarden opgesteld. Uit deze oefening blijkt hoe dicht beide systemen bij elkaar aanleunen. GlobalG.A.P. legt meer de nadruk op gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Verschillende risico-analyses moeten door de landbouwer zelf gemaakt worden. De Vegaplan Standaard legt meer de nadruk op voedselveiligheid en registratie. De vereisten zijn in overeenstemming met de Belgische / regionale wetgevingen.

Beide systemen hebben dezelfde doelstelling en methodiek. Het grote verschil ligt in de 1/1 (jaarlijkse) audit van GlobalG.A.P. (bij Vegaplan is dit – door het FAVV erkende – 1/3 jaar). Een tweede belangrijk onderscheid dat dient gemaakt te worden is dat enkel in de Vegaplan Standaard de volledige Sectorgids Autocontrole Primaire Plantaardige Productie opgenomen wordt. Dit is een door het FAVV gevalideerd systeem dat de veiligheid van plant en voeding borgt. Mede omwille van de sterke reputatie van het FAVV staat België aan de top wat voedselveiligheid betreft.

Tot slot werd GlobalG.A.P. oorspronkelijk opgestart vanuit de retailsector (top down), daar waar de Vegaplan Standaard werd opgebouwd vanuit de keten (bottom up).

Het is duidelijk dat retailers vaak naar GlobalG.A.P. verwijzen voor de versmarkt, terwijl voor verwerkte producten andere systemen aanvaard worden.

Hoe de Vegaplan Standaard aanwenden in uw eigen acs/kwaliteitssystemen?

Voor handelaars en verwerkers is het interessant om te werken met Vegaplan gecertificeerde landbouwbedrijven die men kan opvolgen in de Vegaplan databank. Op die manier kan de handelaar/verwerker bij een IFS- of BRC-audit de leveranciersgaranties aantonen.

Waarom de Vegaplan Standaard inbrengen in de teeltcontracten van uw telers (incl voordelen telers/markttoegang)?

In het kader van de kwaliteitssystemen van binnen- en buitenlandse be- en/of verwerkers (zowel het vanuit de hygiënewetgeving opgelegde autocontrolesysteem als in private systemen als IFS, BRC e.a.) is de leveranciersselectie een cruciaal gegeven.

Door de certificatie binnen de Vegaplan Standaard (of als gelijkwaardig erkende systemen) op te leggen binnen contracten en aankoopvoorwaarden bij uw leveranciers (zowel primaire productie als tussenhandel) worden risico’s op het vlak van voedsel- en plantenveiligheid gereduceerd, eventuele duurzaamheids- en milieufactoren ingedekt en is een volwaardige traceerbaarheid tot op het veld gewaarborgd. Vegaplan laat ook toe dit bij een eventuele inspectie en/of audit aan te tonen via de aan afnemers ter beschikking gestelde databank.

Indien grondstof en/of producten be- of verwerkt worden die niet door dit kwaliteitssysteem afgedekt worden, dient de leverancier of koper zelf de bewijzen te leveren wat extra administratieve en financiële lasten met zich meebrengt. Bij afwezigheid hiervan dreigt de operator in de voedingshandel en/of –verwerking niet te kunnen beantwoorden aan de wettelijke en/of bovenwettelijke voorwaarden.

Wat is het verschil tussen de activiteiten industriegroenten intensief en industriegroenten akkerbouwmatig?

Bij een akkerbouwmatige teelt met bestemming industrie is er geen tussenkomst van de producent bij de eerste bewerking.

Bij groenten die intensief geteeld worden, vindt de eerste bewerking wel plaats op het bedrijf. Dit wil zeggen dat wassen, snijden en marktklaar maken door de producent zelf gebeuren.

De eisen voor ‘industriegroenten intensief’ zijn strenger dan deze voor ‘industriegroenten akkerbouwmatig’.