Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Pesbericht - Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche

05.03.2018

Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online applicatie is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan. Dit biedt landbouwers de mogelijkheid hun teeltfiches op een online platform te bewaren en te allen tijde te raadplegen en aan te passen. Verder kunnen landbouwers hun teeltfiches indien gewenst op een eenvoudige manier delen met afnemers. Het invullen van een teelt-/perceelfiche via de online applicatie is geen verplichting, papieren registratie of registratie via andere teeltregistratieprogramma's blijven uiteraard mogelijk in kader van Vegaplan certificatie.

 

  • Rol van de teelt-/perceelfiche

 

Om te kunnen voldoen aan de Vegaplan Standaard dienen landbouwers op hun landbouwbedrijf bepaalde zaken te registreren. Zo dient de landbouwer alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen te noteren. Voor aardappelen, groenten, fruit en hop is een correct ingevulde teelt-/perceelfiche vereist met onder meer ook de registratie van bemesting, en eventuele irrigatie. Deze verplichting vindt men terug onder eis 6.3.8 in de Vegaplan Standaard (versie 2.0). Om deze registratie te vergemakkelijken wordt door Vegaplan de mogelijkheid geboden deze digitaal te volbrengen. Deze applicatie is gratis beschikbaar via de databank van Vegaplan voor alle landbouwers die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie/Sectorgids G-040 Primaire Productie. 

 

  • Toegang

 

Om de databank te kunnen gebruiken moet de landbouwer beschikken over een login. Indien een landbouwer reeds geregistreerd is in de Vegaplan databank maar de login gegevens niet meer terugvindt, kan hij bij het inloggen op de databank onder http://database.primaryproduction.be/nl/login klikken op 'wachtwoord vergeten'. Gebruikersnaam en wachwoord worden dan per e-mail toegestuurd. Vegaplan gecertificeerde landbouwers die (nog) niet beschikken over een login voor de Vegagplan databank kunnen deze verkrijgen door e-mail te sturen naar info@vegaplan.be met de vermelding van het ondernemingsnummer (BTW-nummer). Gebruikersnaam en wachtwoord worden dan eveneens per e-mail toegestuurd. 

 

Eenmaal ingelogd in de databank van Vegaplan kan de landbouwer de certificatiestatus van zijn bedrijf raadplegen. In deze databank onder het extra tabblad "mijn teeltfiches" kunnen percelen worden gedefinieerd en vervolgens ook teet-/perceelfiches worden ingevuld. 

 

Figuur 1: Voorbeeld van de definiëring van percelen binnen de applicatie

Figuur 2: De fiches kunnen door de landbouwer, indien nodig, gedeeld worden met een afnemer. 

 

  • Inagro's gewasberschermingsapplicatie

 

Bemesting, behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, analyseresultaten, historiek in voorvruchten, enz... kunnen per perceel op een eenvoudige manier ingegeven worden. Voor behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen is (voor het merendeel van de teelten, met uitzondering van bieten en fruitteelt) gebruik gemaakt van een lijst van wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die Inagro vanuit hun gewasbeschermingsapplicatie ter beschikking stelt. Voor de gewasbeschermingsmiddelen in de bietenteelt wordt binnen de applicatie verwezen naar de lijst met erkende middelen die door het KBIVB ter beschikking wordt gesteld. 

 

  • Efficiënt teelt-/perceelfiches beschikbaar stellen aan afnemers

 

Bijkomend voordeel van het systeem is dat Vegaplan gecertificeerde landbouwers hun teeltfiches op één centrale plaats kunnen bewaren en, indien nodig, op een eenvoudige wijze ter beschikking kunnen stellen aan hun aannemers. Afnemers die aangesloten zijn bij Vegaplan kunnen de teeltfiches van landbouwers, mits de toestemming van de landbouwer, consulteren via hun persoonlijke login op de Vegaplan databank. Merk op dat het invullen van de teelt-/perceelfiche via deze weg geen verplichting is in het kader van Vegaplan certificatie. Papieren registratie of andere digitale teeltregistraties blijven, indien deze fiches voldoen aan de vereisten van de Vegaplan Standaard, steeds geldig. 

 

  • Handleiding en contact

 

Bij problemen of onduidelijkheden bij het gebruik van de elektronische teelt-/perceelfiche kan meer informatie teruggevonden worden in de handeiding voorzien bij de applicatie. Deze is raadpleegbaar via de applicatie of publiek beschikbaar via de website van Vegaplan http://www.vegaplan.be/nl/databank/handleiding

 

Voor meer informatie: contacteer het Vegaplan secretariaat op 02 880 22 00 of info@vegaplan.be

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

21.02.2018

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

17.11.2017

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2016 zijn gepubliceerd!

20.06.2017

De activiteitenverslagen van 2016 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u hier downloaden. 

 

+lees verder

Persbericht - De vegaplan certificatie: een antwoord op duurzaamheid?

20.06.2017

In het kader van haar Algemene Vergadering organiseerde Vegaplan op 8 juni 2017 een seminarie rond the thema 'De Vegaplan certificatie : een antwoord op duurzaamheid?'

Het seminarie bouwde verder op seminarie van 2013 naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwe 'Vegaplan Standaard', waarin naast voedselveiligheid en productkwaliteit ook de IPM-principes en eisen inzake duurzaamheid zijn opgenomen. Hoe ver staan we op het vlak van duurzaamheid drie jaar na de invoering van het nieuwe lastenboek? Kan de Vegaplan certificering een antwoord bieden aan de afnemers van plantaardige grondstoffen die op zoek zijn naar duurzame, kwaliteitsvolle producten bestemd voor de internationale export?

+lees verder

Vegaplan haalt FSA 'Gold' equivalentie bij SAI's Farm Sustainability Assessment (FSA)

20.06.2017

Vegaplan heeft zijn resultaat van vorig jaar bij SAI (Sustainable Agriculture Initiative) verder kunnen verbeteren en de score 'Goud' behaald. 

Dankzij dit uitstekend resultaat, voldoet Vegaplan voor de akkerbouwmatige teelten volledig aan de principes van Unilever voor Duurzame Landbouw. 

De banchmark bij SAI werd uitgevoerd voor alle akkerbouwmatige teelten, waaronder aardappelen, cichorei, granen, industriegroenten en suikerbieten. 

+lees verder

Ontdek onze nieuwe brochure!

02.06.2017

Lees meer over Vegaplan en download onze nieuwe Engelstalige brochure. Ze is specifiek ontworpen voor internationale gebruikers en geeft een overzicht van de scope en de inhoud van de Standaard. Veel leesplezier!

+lees verder

FCA certificatie: bij dierlijke voeding moeten 80% van de plantaardige primaire producten Vegaplan gecertificeerd zijn

17.03.2017

Voor de oogst van 2017 moet minstens 80% van de aankopen van primaire producten van plantaardige oorsprong gebeuren bij Belgische primaire producenten die over een Vegaplan Standaard certificatie beschikken. 

Een landbouwer die plantaardige primaire producten moet beschikken over een passende Vegaplan Standaard voor het speciefieke product. Enkele voorbeelden: 
  1. Graan of stro -> Code GOEG(s)
  2. Aardappelen -> Code A(s)
  3. Ruwvoer (zoals hooi) -> Code R
  4. ....
Voor meer informatie betreffende de nieuwe kwaliteitsovereenkomst voor 2017, zie www.ovocom.be

Voor meer informatie betreffende de Vegaplan-certificatie, klik hier

+lees verder

Gelijkwaardigheid Belgisch Vegaplan en Nederlandse VVAK voor certificering akkerbouwproducten hernieuwd

15.11.2016

In 2009 besloten het Overlegplatform voor de Verwerking van en de handel in Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG), Agrofront (ABS, BB, FWA) en het Akkerbouw Certificeringsoverleg tot de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard (thans: Vegaplan) en het Nederlandse VVAK. In de afgelopen periode zijn de schema's opnieuw vergeleken met als resultaat dat de gelijkwaardigheid is herbevestigd en er een geactualiseerde overeenkomst is afgesloten. De gelijkwaardigheid betekent dat Belgische en Nederlandse akkerbouwers hun gecertificeerde akkerbouwproducten zonder aanvullende controles in zowel België als Nederland kunnen afzetten op de markten.


In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van Vegaplan en het Akkerbouw Certificeringsoverleg opnieuw getoetst of het Nederlandse VVAK (Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw) en het Belgische Vegaplan nog inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's worden namelijk jaarlijks aangepast om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en eisen. Uit deze vergelijking blijkt dat beide systemen inhoudelijk gelijkwaardig zijn. Beide schema's hebben tot doel de garantie te bieden dat de door de akkerbouwer geleverde akkerbouwproducten veilig en traceerbaar zijn.


De wederzijdse acceptatie geldt voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten, consumptieaardappelen en granen, zaden en peuvruchten. Dit betekent dat Vegaplan-gecertificeerde akkerbouwers bij afzet aan Nederlandse afnemers geen bijkomende controles hoeven te ondergaan. Omgekeerd voldoen VVAK-gecertificeerde producten ann de gestelde eisen in België. Voor aardappelen en industriegroenten gelden bijzondere bepalingen.


Ook in de toekomst zullen de eigenaars van de schema's nauw contact blijven houden en inhoudelijke wijzigingen op elkaar afstemmen en communiceren.


Zowel Vegaplan als VVAK zijn schema's waarin de verschillende schakels van de akkerbouwketen nauw samenwerken in het beland van voedsel- en voederveilige producten. De laatste jaren is ook duurzaamheid daarbij gekomen. In totaal 23.000 akkerbouwers uit België en Nederland laten één of meer gewassen certificeren door Vegaplan en VVAK.


Om het persbericht te downloaden, klik hier .


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Akkerbouw Certificeringsoverleg:


Tel.: +31 (0)79 303 03 32 of wielemaker@bo-akkerbouw.nl


Vegaplan:


Tel. +32 (2) 880 22 03 of brigitta.wolf@vegaplan.be


+lees verder

CodiplanPLUS Rund: verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

16.09.2016

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet.
 

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel.
 

Voor meer informatie, klik hier.

 

+lees verder

Pagina's